Go to Top

PAS-test

PAS-screening

Hvad er PAS?
I en PAS-test kortlægges den unges læringspotentialer og giver an­visninger på, hvordan personen kan udvikle sig i forhold til fx undervisning/uddan­nelse og beskæftigelse, men også i hverdagen generelt. PAS er en kvalitativ pæda­gogisk analyse, der peger på kompeten­cer og udviklingsmuligheder. Undersø­gelsen er relevant i forhold til en målret­tet plan for individuel undervisning, ud­dannelse eller job og kan samtidig være et effektivt redskab til udarbejdelse af en kompetenceprofil. Ydermere og ikke mindst angiver PAS screeningen også de mere plausible pædagogiske redskaber til at støtte den unge i at indfri sine potentialer.

Indhold og opgaveløsning
PAS er opbygget med en række op­gaver, der retter sig mod den unges forskellige intelligenser og kompetencer. Via forskellige opgaver foretages der en række observationer, der anvendes til at beskrive de læringsstile, den unge bedst lærer ud fra (visuel, sproglig, logisk-matematisk, kropslig, personlig og sociale intelli­gens). PAS fokuserer på personens opmærksomhed, hukommelse, koncentration, udholdenhed og tempo.  Der testes i den unges evne til at analysere, planlægge, danne ny information og bruge tidligere erfaringer i for­hold til bl.a. det sete, hørte og gjorte.

Der foretages en grundig analyse af observationer med henblik på at opstille pædagogiske og didaktiske anvisninger, der ikke blot er generelle, men målrettet den enkelte person.

Rapport med klare anvisninger
Hele PAS-undersøgelsen sammenfattes i en skriftlig rapport med informationer om den unges styrker og kompeten­cer samt konkrete anbefalinger i forhold til den enkeltes fremtid.Det vigtige i PAS-undersøgelsen er, at den unge og rekvirenten får ind­sigt i tilegnelsesstilen samt får konkrete anvisninger til, hvad der kan arbejdes videre med. Målet er ikke, at finde det den unge ikke kan, men de udviklings kompetencer den unge besidder! Man kan ikke udvikle på fiaskoer og fejl; man udvikle der, hvor der er motivation og potentialer.

To typer undersøgelse
Hjorthøjgård gør brug af to typer PAS-undersøgelser:

Socialtest / persontræksanalyse
Samtale med den unge, der ud fra eget perspektiv besvarer spørgsmål, der er med til at sammenfatte en persontræksanalyse.

PAS-screening
Vi gennemfører i samar­bejde med den unge en individuel specialpædagogisk analyse.